Ban hành Quy chế tuyển sinh và quản lý đào tạo, sát hạch lái xe ô tô, mô tô của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai ( 30/12/2022 ).

Căn cứ Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của trường Cao đẳng Lào Cai; Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày
04/7/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi Khoản 5, Điều 3 của Quy
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao
đẳng Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày
23/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *