Category Archives: Quy chế tuyển sinh

Ban hành Quy chế tuyển sinh và quản lý đào tạo, sát hạch lái xe ô tô, mô tô của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai ( 30/12/2022 ).

Căn cứ Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnhLào Cai về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của trường Cao đẳng Lào Cai; Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày04/7/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi Khoản 5, Điều 3 của Quyđịnh vị […]

QĐ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO _ QĐ MỨC THU HỌC PHÍ MỚI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

Quyết định số 761/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Lào Cai thành Trường Cao đẳng Lào Cai; Quyết định số 1522/QĐ-LĐTBH về việc sáp nhập Trường trung học Y tế Lào Cai, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai vào Trường Cao đẳng Lào Cai;
Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT; ………..